(ขาดทุน) จากการปรับโครงสร้างหนี้และการขาย

GAAP สรุปได้ด้านล่าง บริษัทเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการวัดผลการดำเนินงานทางการเงินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานดังกล่าวกับกอง REIT อื่น ๆFunds from Operations — FFO ตามนิยามของ National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยที่ไม่มีอำนาจควบคุม (กำหนดตาม GAAP) ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากการปรับโครงสร้างหนี้และการขาย

ทรัพย์สินที่คิดค่าเสื่อมราคา บวกค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์และหลังการปรับปรุงสำหรับห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้รวมบัญชี นำเสนอ FFO เพื่อช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทเชื่อว่า FFO มีประโยชน์ต่อนักลงทุนเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภา

พทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท นี้เป็นเพราะ, โดยไม่รวมผลกระทบของค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์และกำไร (หรือขาดทุน) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนในอดีตซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องอย่างจำกัดในการประเมินประสิทธิภาพปัจจุบัน) FFO สามารถอำนวยความสะด

วกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่าง REIT ตราสารทุน FFO เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมของบริษัทบริษัทเชื่อว่าบรรทัดในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทที่ชื่อว่า “รายได้สุทธิที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ” เป็นมาตรการ GAAP ที่เทียบเคียงได้โดยตรงกับ FFOการบัญชี

ต้นทุนในอดีตสำหรับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ถือว่ามูลค่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างคาดการณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในอดีตนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาด นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมจำนวนมากจึงมองว่าการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้การบัญชีต้นทุนในอดีตนั้นไม่เพียงพอในตัวเอง ดังนั้น NAREIT จึงสร้าง FFO เป็นมาตรการเสริมของประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

REIT ที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาต้นทุนในอดีต รวมถึงรายการอื่นๆ จากรายได้สุทธิของ GAAP ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการใช้ FFO ร่วมกับการนำเสนอ GAAP หลักที่จำเป็นนั้นเป็นประโยชน์โดยพื้นฐาน ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในหมู่ประชาชนผู้ลงทุนและทำให้การเปรียบเทียบผลการดำเ

นินงานของกองทรัสต์มีความหมายมากขึ้น นอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่รายงานโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของ FFO แล้ว ฝ่ายบริหารยังใช้ FFO และ FFO ต่อหุ้นพร้อมกับมาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและให้ค่าตอบแทนจูงใจแก่

พนักงานหลักการดำเนินงาน FFO — บริษัทยังใช้เงินทุนจากการดำเนินงาน (“การดำเนินงาน FFO”) เป็นมาตรการในการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้ FFO จากการดำเนินงานเป็น FFO โดยไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และกำไรจากการซื้อคืนพันธบัตรและหุ้นบุริมสิทธิ บริษัท

เชื่อว่าการดำเนินการ FFO เป็นมาตรการเสริมที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในขณะที่กำไรจากที่ดินและการพัฒนาหรือการซื้อหุ้นคืน/หุ้นบุริมสิทธิเป็นส่วนประกอบของแผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ระยะเวลาและจำนวนของธุรกรรมเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงเวลาต่างๆ

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิของทรัพย์สิน – บริษัทใช้ NOI ของทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง NOI ของร้านค้าเดิมเป็นมาตรการในการดำเนินงาน NOI ถูกกำห

นให้เป็นรายได้จากทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รวมบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทรัพย์สินทั้งหมด (เช่น รายการต่างๆ เช่น การซ่อมแซมและบำรุงรักษา บัญชีเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ภาษีทรัพย์สิน ประกันภัย และการโฆษณา) บริษัทเชื่อว่าเพื่อให้เข้าใ

จผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ควรตรวจสอบ NOI ร่วมกับ (ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อว่า NOI เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพเสริมที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ของ REIT เนื่องจากเป็นมาตรวัดการดำเนินงานหลัก แท

นที่จะนำมาคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร ในความเห็นของบริษัท มาตรการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ การจัดกลุ่มร้านค้าเดียวกัน และคุณสมบัติแต่ละรายการ นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่า NOI เป็นตัววัดประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเชื่อว่าบรรทัดในงบกำ

ไรขาดทุนรวมของบริษัทที่มีชื่อว่า “(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง” เป็นการวัดผล GAAP ที่เปรียบเทียบโดยตรงกับ NOI ได้โดยตรงที่สุด

นอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่รายงานโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของ NOI แล้ว ฝ่ายบริหารยังใช้ NOI ร่วมกับมาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและให้ค่าตอบแทนจูงใจแก่พนักงานหลักวิธีการของบริษัทในการคำนวณ FFO, Operati

ng FFO และ NOI อาจแตกต่างจากวิธีการที่ใช้โดยกอง REIT อื่นๆ และอาจเทียบไม่ได้กับ REIT อื่นๆ ดังกล่าว ไม่ควรพิจารณา FFO, Operating FFO และ NOI (1) เป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิ (กำหนดตาม GAAP), (2) เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงิน (3) เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (กำหนดตาม ด้วย GAAP) หรือ (4) เป็นการวัดสภาพคล่อง และไม่ได้บ่งชี้ถึงกระแสเงินสดที่เพียงพอในการจัดหาเงินทุนสำหรับความต้องการทั้ง

หมดของบริษัท รวมถึงความสามารถของบริษัทในการกระจายคำแถลงการให้ความคุ้มครองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ได้แก่ สภาวะและตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเสื่อมสภาพเมื่อเร็ว ๆ นี้ในตลาดหลายครอบครัว และความแข็งแกร่งหรือระยะเวลาของภาวะถดถอยหรือการฟื้

นตัวในปัจจุบัน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็น REIT ที่มุ่งเน้นหลายครอบครัว ต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมเดียว ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในอัตราที่เหมาะสม ถ้าเป็นเช่นนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เราลงทุน การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนก

ารก่อสร้างสูงกว่าที่คาดไว้ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและจำนวนของการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของเราสำหรับอาคารชุดและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเพื่อขาย การตัดสินใจทางกฎหมายหรือข้อบังคับ; ความสามารถของเราในการคงสถานะของเราต่อไปในฐานะ REIT เพื่อวัตถุปร

ะสงค์ด้านภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง ความผันผวนของราคา การโยกย้าย และการหยุดชะงักของสภาพคล่องในตลาดการเงิน และผลกระทบที่ตามมาต่อการจัดหาเงินทุน ผลกระทบของการดำเนินการใด ๆ ของสถาบันจัดอันดับต่อต้นทุนและความพร้อมใช้งานของการจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่ ระดับและความผันผว

นของอัตราดอกเบี้ยหรือสภาวะตลาดทุน ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อการร้ายใดๆ หรือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น; หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป ผลกระทบของการดำเนินการใด ๆ ของสถาบันจัดอันดับต่อต้นทุนและความพร้อมใช้งานของการจัดหาแหล่งเงิน

กู้ใหม่ ระดับและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือสภาวะตลาดทุน ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อการร้ายใดๆ หรือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น; หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป ผลกระทบของการดำเนินการใด ๆ ของสถาบันจัดอันดับต่อต้นทุนและความพร้อม

ใช้งานของการจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่ ระดับและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือสภาวะตลาดทุน ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อการร้ายใดๆ หรือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น; หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้บริษัทอ้างอิงถึงเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ของบริษัท ซึ่งจะกล่าวถึงปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการของบริษัทFFO ตามนิยามของ National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (กำหนดตาม GAAP) โดยไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากการปรับโครงสร้างหนี้และการขายทรัพย์สินที่เสื่อมราคา รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ ค่า

เสื่อมราคาและหลังปรับปรุงสำหรับห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รวมบัญชี การนำเสนอ FFO เพื่อช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทเชื่อว่า FFO มีประโยชน์ต่อนักลงทุนเพราะเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท นี้เป็นเพรา

าจมีความเกี่ยวข้องอย่างจำกัดในการประเมินประสิทธิภาพปัจจุบัน) FFO สามารถอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่าง REIT ตราสารทุน FFO เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมของบริษัทฉันได้พบกับคนสองสามคนที่ดำเนินการคาสิโนออนไลน์และแต่ละคนดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ พวกเขามีโอกาสชนะและพวกเขายินดีที่จะได้เปรียบเจ้ามือและทำเงินอย่างช้าๆ และสร้างลูกค้าที่ภักดี แทนที่จะพยายามโกงผู้เล่นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องมองหาอย่างต่อเนื่อง เครื่องหมายใหม่

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนจอห์ฉันจะไปแอตแลนติกซิตี้ ทรอปิคานาเพื่อเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ วิดีโอโป๊กเกอร์เกมใดที่ให้โอกาสฉันมากที่สุด? ดิวซ์ไวลด์?

โรเบิร์ตเรียนคุณโรเบิร์ตเกมที่ให้โอกาสคุณมากที่สุดคือเกมที่คุณรู้วิธีการเล่น หากคุณไม่ทราบกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้เล่น Deuces Wild ตัวอย่างเช่น เกม Deuces Wild จะมีตารางการจ่ายเงินที่ดีกว่าเกมอื่นๆ ก็ไม่สำคัญ คุณจะเล่นตามลางสังหรณ์

ไม่มีเกม Deuces Wild ที่เหมาะสมในแอตแลนติกซิตี้ ครั้งสุดท้ายที่ฉันอยู่ที่ Tropicana พวกเขามีเกม Double Jokers Wild ไม่กี่เกม (ไตรมาส) ที่มีตารางการจ่ายเงินที่ดี ฉันมักจะมุ่งหน้าไปที่เกม 9/6 Jacks or Better ที่พวกเขามีครึ่งและดอลลาร์

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนจอห์สวัสดีจอห์นฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินป่าอีกครั้งที่ลาสเวกัส มีโอกาสหลายครั้งที่จะโดนรอยัลฟลัช แต่ไม่มีซิการ์ มีคำถามเกี่ยวกับภาษีสำหรับคุณ:

ในแจ็คพอตสล็อตหรือวิดีโอโป๊กเกอร์มูลค่า 1,200 ดอลลาร์ขึ้นไป มีวิธีใดบ้างที่ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการรับ W2-G หรือแบบฟอร์มภาษี IRS อื่นๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในแจ็กพอต 10,000 ดอลลาร์ ฉันสามารถขอให้คาสิโนไม่จ่ายเงินให้ฉัน แต่ให้เก็บเงินไว้ในบัญชีให้ฉันได้ไหม จากนั้นฉันจะวาดเงินสดตามต้องการ

ฉันพบเพื่อนคนหนึ่งที่นั่น และเขายืนยันว่าเพื่อนของเขาเป็นคนทำ กล่าวคือ ได้คาสิโนเพื่อเก็บเงินรางวัล ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับ W2G

ในทำนองเดียวกัน บนแจ็คพอต 1,200 ดอลลาร์ ฉันสามารถขอให้คาสิโนจ่ายให้ฉันเพียง 1,199 ดอลลาร์ได้หรือไม่หวังว่าทุกอย่างจะดีทั้งในและนอกคาสิโเรเรียน เรย์

วิธีเดียวที่ฉันรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับแบบฟอร์มภาษีสำหรับแจ็คพอตมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ขึ้นไปคือการปฏิเสธเงิน! ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการขอแบบฟอร์มภาษีเมื่อแจ็คพอตของคุณมีมูลค่า $1,200 ขึ้นไป

สำหรับคำถามที่สองของคุณ การใส่เงินไว้ในบัญชีที่กรงไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณได้รับรางวัล $10,000 คุณจะยังคงได้รับ W-2G อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เพื่อนของเพื่อนของคุณอาจหลีกเลี่ยงคือข้อกำหนดในการรายงานสกุลเงินสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป ถ้าเพื่อนของเพื่อนคุณเอาเงินสด 10,000 เหรียญไปแล้วไปฝากเงินสดในกรง กรงจะต้องรายงานการทำธุรกรรม การที่คาสิโนฝากเงินโดยตรงที่กรง ทำให้ทราบแหล่งที่มาของเงินและฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องรายงานธุรกรรม

ฉันไม่เคยคิดที่จะขอให้คาสิโนจ่ายเงิน 1,199 ดอลลาร์สำหรับการชนะ 1,200 ดอลลาร์ ฉันสงสัยว่ามันจะใช้งานได้ แต่คุณสามารถลองดูสิขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนรายได้จากการพนันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าของรายได้จากการบันเทิงของ Harrah
2 กุมภาพันธ์ 2548 โดยLiz Benston , Las Vegas Sun

การเข้าซื้อกิจการเครือคาสิโน Horseshoe ในมิดเวสต์และการเติบโตของรายได้ในลาสเวกัสช่วยเพิ่มกำไรในไตรมาสที่สี่ที่ Harrah’s Entertainment Inc. ได้ถึง 118 เปอร์เซ็นต์

เมื่อรวมกับรายงานผลประกอบการ Gary Loveman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความบันเทิงของ Harrah ได้ย้ำถึงความคาดหวังที่ว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Caesars Entertainment Inc. จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน

Loveman ยังกล่าวอีกว่า Caesars ถือกำเนิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ทำให้ข้อตกลงมูลค่า 9.4 พันล้านดอลลาร์น่าสนใจยิ่งขึ้น

“ฉันไม่คิดว่าฉันชื่นชมคุณภาพของโอกาสในการพัฒนาที่องค์กร Caesars ดำเนินการ” รวมถึงข้อตกลงที่รอดำเนินการในอังกฤษ แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก Loveman กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน

แบรนด์ซีซาร์ “ยืนหยัดอยู่เพียงลำพังในระดับสากลในฐานะแบรนด์ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมของเรา” เขากล่าว “ไม่มีตลาดใดที่ขาดความสนใจในแบรนด์ Caesars”

Caesars Palace กำลังได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดล่าสุดและมี “ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในอนาคต” เขากล่าวเสริม

“เราเข้าถึงธุรกิจดังกล่าวได้ในเวลาที่น่าสนใจมาก” เขากล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองบริษัทได้ขายคาสิโนในราคาสูงล่วงหน้าก่อนการทำธุรกรรม

วันนี้ Harrah’s รายงานผลกำไร 77 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 หรือ 68 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 35.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วหรือ 32 เซนต์ต่อหุ้น

หากไม่รวมค่าใช้จ่ายบางอย่าง บริษัทรายงานกำไร 72 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street ประมาณห้าเซ็นต์คาดว่าบริษัทจะได้รับในไตรมาสที่สี่

รายรับในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 25% เป็น 1.19 พันล้านดอลลาร์ รายรับจากอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดอย่างน้อยหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสนี้

บริษัทกล่าวว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของประสิทธิภาพคาสิโน เพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์เป็น 288.7 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายขององค์กร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Caesars Entertainment

สำหรับทั้งปี 2547 รายรับเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ และรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดอย่างน้อยหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 6.5 เปอร์เซ็นต์

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าคาสิโน Harrah’s Las Vegas และ Rio ของบริษัทในลาสเวกัสทำงานได้ดีกว่าที่คาดไว้

รายรับจาก Harrah’s Las Vegas เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สี่ และรายรับที่ Rio เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงคาสิโนของ Harrah ในลาฟลิน รายรับจากทรัพย์สินทั้งสามแห่งของเนวาดาตอนใต้เพิ่มขึ้น 17% เป็น 265.5 ล้านดอลลาร์

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 26% ที่ Harrah’s Las Vegas และ 31% ที่ Rio ในไตรมาสที่สี่

ลูกค้าที่เข้าพักในสถานที่ให้บริการเนวาดาตอนใต้สามแห่งจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศเพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผู้บริหารกล่าว

Tim Wilmott ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Harrah กล่าวว่า “เรามีความต้องการมากกว่าที่เราจะรับมือได้ในปัจจุบัน”

รายรับลดลง 4 เปอร์เซ็นต์ในแอตแลนติกซิตี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการหยุดงานประท้วงของแอตแลนติกซิตี้โดยสมาชิกของสหภาพแรงงานแม่บ้าน เซิร์ฟเวอร์อาหาร และงานบริการหลักอื่นๆ ของ UNITE HERE แต่รายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในภาคกลางตอนเหนือของบริษัทด้วยการซื้อคาสิโน Horseshoe Hammond และการขยายตัวที่ Harrah’s St. Louis

Harrah’s กล่าวว่าการซื้อคาสิโน Horseshoe ในเดือนกรกฎาคมในอินเดียนา หลุยเซียน่า และมิสซิสซิปปี้จาก Jack Binion หัวหน้าคาสิโนได้เพิ่มประมาณ 4 เซนต์ให้กับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของบริษัท

ลูกค้าจำนวนมากขึ้นกำลังใช้เวลาและเงินไปกับอสังหาริมทรัพย์ของ Harrah ทั่วประเทศ Wilmott กล่าว

ลูกค้าใช้จ่าย 44 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณการพนันที่คาสิโนของ Harrah ในปี 2547 เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์จากปี 2546 ลูกค้าของ Harrah ที่เล่นการพนันที่ทรัพย์สินอื่น ๆ ของ Harrah นอกตลาดบ้านของพวกเขาใช้เงินไป 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า การพนันโดยใช้บัตรสโมสร Total Rewards ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ในปี 2547 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Loveman กล่าวว่า Harrah’s พร้อมที่จะประมูลโครงการคาสิโนขนาดใหญ่หลายแห่งในบริเตนใหญ่แม้ว่าจะยุติข้อตกลงเพื่อพัฒนาคาสิโนขนาดเล็กกับผู้ให้บริการบิงโกในสหราชอาณาจักรก็ตาม กฎหมายที่อนุญาตให้มีคาสิโนขนาดใหญ่คาดว่าจะผ่านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เขากล่าว

บริษัทกำลังจับตามองเอเชียสำหรับคาสิโนในอนาคตและข้อเสนอที่เป็นไปได้ รวมถึงสิงคโปร์และมาเก๊า เขากล่าว“เราคาดว่าจะเปิดเสรีในหลายพื้นที่ในเอเชีย” เขากล่าวทั้ง Harrah’s และ Caesars กำลังประมูลโครงการคาสิโนในเพนซิลเวเนีย Loveman กล่าวว่า Harrah’s คาดว่าจะเปิดคาสิโนในสนามแข่งภายในปี 2549 ที่ Chester Downs ใกล้ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งบริษัทก็คาดว่าจะพัฒนาคาสิโน Caesars ด้วย ทั้งสองโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท เขากล่าว

Loveman กล่าวว่าเขา “มองโลกในแง่ดี” ว่า Federal Trade Commission จะเสร็จสิ้นการทบทวนข้อตกลงของ Caesars ภายในเดือนมีนาคม และหน่วยงานกำกับดูแลของ Nevada และ New Jersey จะพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวหลังจากการดำเนินการของ FTC ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป บริษัทจะขออนุมัติในรัฐอื่นๆ เขากล่าว

ในข่าวอื่น ๆ Harrah’s กล่าวเมื่อวันอังคารว่าได้ตกลงกับธนาคารเพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อ 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยมีทางเลือกในการเพิ่มเงินกู้อีก 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการซื้อ Caesars ความสามารถในการกู้ยืมของ บริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านดอลลาร์พร้อมตัวเลือก

ข้อตกลงนี้ยังเรียกร้องให้นายธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทลงประมาณ 0.23 เปอร์เซ็นต์หุ้นของ Harrah พุ่งขึ้น 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็น 65.44 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงกลางวันวันนี้CARSON CITY, Nevada — คาสิโนขนาดใหญ่ 41 แห่งบน Las Vegas Strip มีผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสร้างรายได้สุทธิมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์บริษัทกำหนดให้ FFO ดำเนินงานเป็น FFO โดยไม่รวมกำไรจากการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา กำไรจากการซื้อคืนพันธบัตร สุทธิจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตที่ถืออยู่ใน OCI และกำไรจากการซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืน/หน่วย สุทธิจากการตัดค่าใช้จ่ายในการออก บริษัทเชื่อว่าการดำเนิน

งานของ FFO เป็นมาตรการเสริมที่สำคัญ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ในขณะที่กำไรจากที่ดินและการพัฒนาหรือการซื้อหุ้นคืน/หุ้นบุริมสิทธิ/หน่วยเป็นส่วนประกอบของแผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ระยะเวลาและจำนวนของธุรกรรมเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงเวลาต่างๆ

วิธีการคำนวณ FFO ของบริษัทและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทอาจแตกต่างจากวิธีที่กอง REIT อื่นใช้ และอาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับ REIT อื่นดังกล่าว ไม่ควรพิจารณาทั้ง FFO และ FFO จากการดำเนินงาน (1) เป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิ (กำหนดตาม GAAP) (2) เป็นตัวบ่งชี้ประสิท

ธิภาพทางการเงิน (3) เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (กำหนดตาม GAAP ) หรือ (4) เป็นการวัดสภาพคล่องและไม่ได้บ่งชี้ถึงกระแสเงินสดที่เพียงพอในการจัดหาความต้องการทั้งหมดของเรา รวมถึงความสามารถของเราในการแจกจ่าย

หมายเหตุ:1) รวมการดำเนินการจากพอร์ตโฟลิโอเพื(2) สะท้อนถึงรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ตามความเหมาะสม) ปรับปรุงเพื่อสะท้อนการจัดประเภทการดำเนินงานที่ยกเลิกหลังจากยื่นงบการเงินงวดก่อนห(3) ปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนเพื่อสะท้อนการจัดประเภทการดำเนินงานที่ยกเลิกหลังจากยื่น

งบการเงินงวดก(4) สำหรับงวดก่อนหน้า สะท้อนถึงรายได้รวม ค่าใช้จ่าย หรือ (ขาดทุน) รายรับจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) ตามที่แสดงในงบการเงินงวดก่อน (เช่น ไม่รวมการปรับปรุงสำหรับการจัดประเภทการดำเนินงานที่ยกเลิกหลังจากยื่นงบการเงินงวดก่อ5) นอกเหนือจากจำนวนเงินที่

แสดงในงวดที่แสดง บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่แสดงในการดำเนินงานที่ยกเลิก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “(ขาดทุน) รด้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก” ในงบดำเนินการของบริษ(6) สะท้อนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการไล่ตามที่ถูก

ทอดทิ้ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีความผันผวนและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเว(7) (ขาดทุน)/รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนรายการพิเศษ ดอกเบี้ยที่ไม่มีอำนาจควบคุม และการดำเนินงานที่ยกเลิก การปรับปรุงสำหรับการดำเนินการที่ยกเลิกเพิ่มเติมได้ปรับปรุงช่วงเวลาก่อนหน้าตาม ASC 205-20คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐรายงานในวันนี้ว่าคาสิโน 258 แห่งทั่วรัฐที่ทำรายได้สุทธิมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์รายงานรายได้สุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและรายการพิเศษ 1.325 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกำไรสูงสุดอันดับสองในประวัติศาสตร์

Frank Streshley นักวิเคราะห์การคลังอาวุโสของคณะกรรมการกล่าวว่า “The Strip ขับเคลื่อนรัฐ” มีการเติบโตอย่างมากบน Strip และเหตุผลหลักสำหรับการเพิ่มขึ้นคือในพื้นที่ที่ไม่ใช่เกม เขากล่าว

คณะกรรมการกล่าวว่ารายได้รวมจากรีสอร์ทสตริปสูงถึง 11,700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.1 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว รายรับสุทธิของ The Strip อยู่ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 99.7 เปอร์เซ็นต์

มีห้องใหม่เพิ่ม 3,000 ห้องบน Strip ในปีงบประมาณ 2547 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนปีที่แล้ว “โดยปกติจะมีอัตราการเข้าพักลดลง” เมื่อมีการเพิ่มห้องใหม่ Streshley กล่าว แต่อัตราการเข้าพักในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 91.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 92.2 เปอร์เซ็นต์ และราคาห้องพักเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 103 ดอลลาร์เป็น 113 ดอลลาร์ต่อคืน

รายรับจากห้องพักเพิ่มขึ้น 19.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คณะกรรมการกล่าวว่ารายรับรวมจากการเล่นเกมสูงถึง 9.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.8 เปอร์เซ็นต์ รายได้จากอาหารเพิ่มขึ้น 9.7% เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์ รายรับจากเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ และรายได้อื่นๆ คิดเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.9%

ผลกำไรทั่วทั้งรัฐเป็นรองจากปี 1996 ที่รายงาน 1.355 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงปีงบประมาณ 2547 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ในขณะที่สโมสรในเนวาดาตอนใต้แสดงผลกำไรเพิ่มขึ้น คาสิโนในพื้นที่เนวาดาตอนเหนือหลายแห่งมีระดับรายได้สุทธิลดลง

รายรับรวมในคาสิโนทั่วทั้งรัฐสูงถึง 19.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.9 เปอร์เซ็นต์คาสิโนในดาวน์ทาวน์ลาสเวกัสรายงานรายรับสุทธิ 42.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 76 เปอร์เซ็นต์จากปีงบประมาณ 2546 และรายรับรวม 1.1 พันล้านดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2546