สมัครเว็บบอล SBOBET แทงบาคาร่า จำหน่ายของสิ่ง GOAL889

สมัครเว็บบอล SBOBET แทงบาคาร่า โปรแกรม7.5 ถึง 8.5 ล้านเหรียญสหรัค่าใช้จ่ายองค์กร(1)7.0 ถึง 8.0 ล้านดอลลารค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดขององค์กร 2.0 ล้านเหรียญสหรัค่าเสื่อมราคาและค่าตัดที่จับต้องไม่ได้ 16.0 ถึง 17.0 ล้านเหรียญสหรัเงินสดรายจ่ายฝ่ายทุ8.0 ถึง 11.0 ล้าน

เหรียญสหรัดอกเบี้ยเงินสด13.0 ถึง 13.5 ล้านเหรียญสหรค่าตัดจำหน่ายเงินกู้ตามระยะเวลาและภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเ2.7 ล้านเหรียญสหรภาษีเงินสด (รวมถึงความรับผิดของธุรกรรมการขายร่วมทุน) 30.0 ถึง 31.0 ล้านเหรียญสหรอัตราภาษีที่แท้จริง 40% ถึง 42(1)รวมค่าชดเชยที่

ไม่ใช่เงินสดโดยใช้หุ้นเป็นฐบริษัทแนะนำว่าข้อมูลและปัจจัยทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐาน (ดู “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ด้านล่าง) ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นการประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามของปี 2556 วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก หากต้องการเข้าร่วมการโทร โปรดกด 1-888-389-5988 สำหรับผู้โทรในสหรัฐอเมริกา และ 1-719-325-2494 สำหรับผู้โทรต่างประเทศ รหัส

ผ่านการโทรเข้าคือ 2710990 ผู้โทรที่ต้องการเข้าร่วมในการโทรควรโทรเข้า 10 นาทีก่อนเริ่มการโทรเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ การประชุมทางโทรศัพท์จะเป็นการออกอากาศทางเว็บพร้อมกันจากเว็บไซต์ของบริษัทwww.linmedia.comและสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ในหน้าแรก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบสด สามารถดูย้อนหลังได้ทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.com หรือโดยกด 1-888-203-1112 และป้อนรหัสผ่านเดียวกันกับด้านบน การเล่นซ้ำทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้จนถึง 20 พฤศจิกายน 2013การเข้าถึงมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP และข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมอื่นๆ

บริษัทรายงานและอภิปรายผลการดำเนินงานโดยใช้มาตรการทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) และเชื่อว่าสิ่งนี้ควรเป็นพื้นฐานหลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เช่น Broadcast Cash Flow (“BCF”) รายได้ที่ปรับปรุงก่อนดอกเบี้ย ภาษี

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) และกระแสเงินสดอิสระ (“FCF”) ไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางเลือกหรือทดแทน GAAP การรายงาน อย่างไรก็ตาม สมัครเว็บบอล SBOBET BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF เป็นมาตรการเสริมทั่วไปของประสิทธิภาพที่ใช้โดยนักลงทุน ผู้ให้กู้ หน่วยงานจัดอันดับ และนักวิเคราะห์

ทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP จึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของบริษัทและสถานีของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับบริษัท

ระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ไปยัง BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่ง

ที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสดในเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ไปยัง BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสดใน

เว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ ความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับบริษัทระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม และแนวโน้มผลการดำเนินงานอื่นๆ สำหรับธุรกิจ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม

GAAP ไปยัง BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสดในเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัทจัดให้มี

การกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ไปยัง BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสดในเว็บไซต์ที่สถานที่

เดียวกัน ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงาน มาตรการการรายงานตาม GAAP ไปยัง BCF, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ FCF บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ในอดีตตามแหล่งที่มา ข้อมูลงบกำไรขาดทุนข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจรวมถึงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่สะท้อนถึงมุมมองปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงิน ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งกล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่

บริษัทคาดหวัง เชื่อ หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ตามที่กำหนดไว้ในหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้อง พ.ศ. 2538 คำพูดเช่น “ประมาณการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “โครงการ” “แผน” “ตั้งใจ” “เชื่อว่า

แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่ทราบว่าความคาดหวังจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งบริษัทอาจสร้างหรือโดยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบ ซึ่งรวม

ถึง: (i) ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องกีฬา; (ii) ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านกีฬา (iii) ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์

ใหม่ (iv) บริษัทสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนได้สำเร็จหรือไม่ รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์โดยนักกีฬาที่มีชื่อเสียง (v) การพึ่งพาและความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท; (vi) ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ (vii) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ รวมถึงค่าขนส่งที่

เพิ่มขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (viii) แรงงานสัมพันธ์ของบริษัท; (ix) การจากไปของบุคลากรหลัก (x) ความล้มเหลวในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น;

(xi) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์; (xii) เวลา ต้นทุน และความสำเร็จของการเปิดหรือปิดโรงงานผลิต (xiii) ระดับหนี้ของบริษัท; (xiv) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (xv) ความสามารถในการทำให้สำเร็จและบูรณาการการเข้าซื้อกิจการและตระหนักถึงการทำงานร่วมกันที่คาดหวัง; (xvi) อัตรา

ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น; (xvii) การประชาสัมพันธ์เชิงลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือนักกีฬาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (xviii) ลักษณะตามฤดูกาลของธุรกิจของบริษัท (x) ความล้มเหลวในการรักษาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ (xx) ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แสดงออกมาด้วยความสุจริตใจ และบริษัทเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ ผลลัพธ์ หรือแนวโน้มที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลสำเร็จ นักลงทุนไม่ควรเชื่อถือ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ของบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้

เท่านั้น และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเทคโนโลยีการสัมผัสล่าสุด และคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษที่ออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับผู้อ่าน Kindle ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็กที่สุด มีฟอนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าได้เร็วขึ้น Kindle Fire HDX ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HDX ขนาด 7” หรือ 8.9” อันน่าทึ่ง โปรเซสเซอร์ Quad-core

2.2 GHz หน่วยความจำเพิ่มขึ้น 2 เท่า และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 11 ชั่วโมง รวมถึงคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษของ Fire OS 3.0 รวมถึง X-Ray สำหรับ

เพลง, Second Screen, การดาวน์โหลด Prime Instant Video และปุ่ม Mayday ที่ปฏิวัติวงการ Kindle Fire HD โฉมใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HD โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง และลำโพงคู่ในราคาสุดคุ้ม

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it , www.amazon.es , www.amazon.com.br ,

www.amazon.inและwww.amazon.com.mx ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้า

ซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับค่าชดเชยแบบครั้งเดียวและค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับเงินช่วยเหลือใหม่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างคงที่ แต่เพิ่มขึ้น 170 bps เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิเมื่อไม่รวมค่าชดเชยแบบครั้งเดียวและค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดรายการงบดุล

หนี้สุทธิรวม 326.3 ล้านดอลลาร์ (หนี้รวม 362.7 ล้านดอลลาร์ หักเงินสด 36.4 ล้านดอลลาร์) ณ วันที่ 28 กันยายน 2556 ลดลง 5.1 ล้านดอลลาร์

เมื่อเทียบกับยอดหนี้สุทธิ ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 เงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กันยายน 2556 245.8 ล้านดอลลาร์ (สินทรัพย์หมุนเวียน 406.3 ล้านดอลลาร์ หักหนี้สินหมุนเวียน 160.5 ล้านดอลลาร์) เทียบกับ 286.6 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

บริษัทยังคงมีความสามารถในการกู้ยืมและสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 167.2 ล้านดอลลาร์

ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและสภาพคล่อง 203.6 ล้านดอลลาร์เมื่อรวมเงินสด 36.4 ล้านดอลลาร์การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ของไตรมาสที่สาม

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2556 ในการประชุมทางโทรศัพท์ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เริ่มเวลา 14:00 น. ตามเวลาตะวันออก สามารถโทรเข้าได้โดยกด 1-800-237-9752

(ภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือ 1-617-847-8706 (นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) รหัสผ่านสำหรับการโทรเป็น 84258816. โทรยังจะสามารถใช้ได้ผ่านถ่ายทอดสดได้ที่: http://www.media-server.com/m/p/d6zzdy9jการจัดการคือ 21.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.5 ล้านดอลลาร์หรือ 20.3% จาก 26.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายชดเชย 21.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 21.5% ในไตรมาสนี้

ยอดขายสุทธิของ Team Sports ลดลง 7.2 ล้านดอลลาร์หรือ 5.8% ในไตรมาสนี้เนื่องจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและการปิดการขายในตลาดฮอกกี้ยังคงกดดันยอดขายผลิตภัณฑ์ฮ็อกกี้ของEaston การทำให้การลดลงนี้ลดลงคือการเติบโต 22% ในทีมเบสบอลและซอฟต์บอลของEastonโดยได้รับแรงหนุนจาก

ไม้ตี Mako และฟุตบอลRiddellที่เพิ่งเปิดตัวแม้จะได้รับประโยชน์จากนโยบายอายุหมวกฟุตบอล 10 ปีใหม่ของอุตสาหกรรมในปีที่แล้ว เนื่องจากทั้งสองแบรนด์ยังคงได้รับส่วนแบ่ง

ยอดขายสุทธิของ Action Sports ลดลง 6.7 ล้านดอลลาร์หรือ 7.5% ในไตรมาสนี้จากการออกจากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ฟิตเนสและยอดขาย ผลิตภัณฑ์

ปั่นจักรยานEaston ที่ลดลงและหมวกจักรยานGiroแบบพิเศษ การลดลงบางส่วนที่ลดลงคือยอดขาย หมวกกันน็อคBell powersports ที่เพิ่มขึ้น 34% จากผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และยอดขายผลิตภัณฑ์หิมะGiro ที่สูงขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาดโลก

อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากการผสมผสานยอดขายโดยรวมซึ่งสะท้อนถึงยอดขายที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงบางรายการ ตลอดจนการปิดการขายผลิตภัณฑ์จักรยาน Easton

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.3% และ 250 bps คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิระหว่างไตรมาส การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่

สามารถเล่นซ้ำได้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 โดยกด 1-888-286-8010 (ภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือ 1-617-801-6888 (นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ). รหัสผ่านสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เล่นซ้ำทั้งสองหมายเลขคือ 30063523เกี่ยวกับ อีสตัน-เบลล์ สปอร์ต อิงค์

Easton-Bell Sports, Inc. เป็นผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ทำการตลาดอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง บริษัททำการตลาดและออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่นEaston, Bell, Giro, Riddellและ Blackburn ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้

เทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำ และมีการใช้โดยนักกีฬามืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Van Nuys รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทมีโรงงาน 35 แห่งทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.eastonbellsports.comคำแถลง “Safe Harbor” ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและความบันเทิงชั้นนำของคอนเนตทิคัตเสร็จสิ้นการปรับปรุงพลังงานที่สำคัญที่โรงงาน Trumbull Connecticut
ในส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสถานที่ทั้งหมด Insports ได้เลือกที่จะปรับปรุงสถานที่ด้วยการติดตั้งไฟ LED ที่ออกแบบโดย Bluestone Energy

06 พฤศจิกายน 2556 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกทรัมบูลล์ , คอนเนตทิคัต–( บิสิเนส ไวร์ )– 13 ก.ค. 2562 Bluestone Energy Services, LLCผู้นำด้านวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงานและบริการพัฒนาโครงการสำหรับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมและการค้าปลีก ประกาศในวันนี้ว่า

ได้ช่วยInsportsซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของคอนเนตทิคัต สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและความบันเทิงในร่ม ติดตั้งชุดติดตั้งเพิ่มไฟประหยัดพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสถานที่โดยรวม

“การปรับปรุงไฟ LED ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับลูกค้า Insports แต่ยังลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับปีต่อๆ ไป”ทวีตนี้สำหรับโครงการ Bluestone แทนที่ T5 ติดตั้งไฟเรืองแสงที่ Trumbull สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีเรือAlbeo ? ABHX LED โคมsโซลูชั่นแสงสว่างที่จัดจำหน่ายโดย

บริษัท จีอีไลท์ติ้ง โปรเจ็กต์ไฟ LED ที่ออกแบบโดยโฟโตเมตริกจะเพิ่มระดับแสงในพื้นที่ ปรับปรุงทัศนวิสัยในสนาม ขณะที่เสริมสร้างความมุ่งมั่นของ Insports ต่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ Bluestone ยังได้ออกแบบโซลูชันการควบคุมขั้นสูงที่ช่วยให้ Insports สามารถปรับระดับแสงอย่างละเอียดตามการครอบครอง การตั้งเวลา และแสงกลางวัน โซลูชันการควบคุมจะช่วยให้ Insports สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมของแสงในโรงงานได้ โครงการมีคุณสมบัติ Insports สำหรับพระราชบัญญัตินโยบายพลังงาน พ.ศ. 2548 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลกลาง

Peter Corbett ประธานและ CEO ของ Insports กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Bluestone จะช่วยปรับปรุงรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก และจะเพิ่มคุณภาพแสงสำหรับลูกค้าของเรา “เราทุ่มเทเพื่อดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงในทุกแง่มุมของคุณลักษณะ และการปรับปรุงไฟ LED นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Insports ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลูกค้าของเรา”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีความคิดก้าวหน้าอย่าง Insports ที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน” Ryan Blair ประธานบริษัท Bluestone Energy กล่าว “การปรับปรุงไฟ LED ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับลูกค้า Insports แต่ยังลดต้นทุนด้านพลังงานสำหรับปีต่อๆ ไป”

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Insports จะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Encon Solar 250kWh บนหลังคา ซึ่งจะให้พลังงานประมาณ 60% ของความต้องการทั้งหมด Insports จะติดตั้งระบบห่อหุ้มอาคารใหม่ซึ่งจะเพิ่มค่าฉนวนเป็นสองเท่าและลดการใช้พลังงานสำหรับการทำความร้อนและความเย็นลงอย่างมาก

นอกจากไฟ LED และระบบหมุนเวียนอากาศล้ำสมัยที่ออกแบบและใช้งานโดย Bluestone และ Encon Heating & Air Conditioning แล้ว Insports ยังติดตั้งพื้นผิวการเล่นระดับแนวหน้าระหว่างการปรับปรุงใหม่

Insports ทุ่มเทเพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมสุขภาพ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยสำหรับนักกีฬา ผู้เล่น และแขกของ Insports นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำแล้ว Insports ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

นำไปสู่ความร่วมมือกับ Bluestone “โรงงานของเราจะเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่รวมเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานล่าสุดทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา ในขณะที่สร้างสภาพแวดล้อมการเล่นและการรับชมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้ชมของเรา” Peter Corbett กล่าวเสริม

โรงงาน Trumbull, Conn เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้ภายใต้กรรมสิทธิ์ใหม่และครอบคลุมพื้นที่ 108,000 ตารางฟุต ศูนย์นันทนาการหลายประเภทมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโปรแกรมที่ทันสมัยสำหรับนักกีฬา ครอบครัว และแขก Insports มีสนามหญ้าขนาด 100 หลา คอร์ทไม้เนื้อแข็งขนาด

มาตรฐานสามคอร์ท และแดชเซอร์บอร์ดเพียงแห่งเดียวของเทศมณฑลแฟร์ฟิลด์ เช่นเดียวกับร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ การขยายสัมปทาน บาร์เต็มรูปแบบ และพื้นที่เลานจ์ต้อนรับเพื่อรองรับผู้ใช้ที่หลากหลายและ โปรแกรมเกี่ยวกับ Bluestone Energy Services

บริษัท Bluestone Energy Services, LLC ซึ่งตั้งอยู่ใน Norwell รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ OpTerra Energy Group ให้บริการด้านวิศวกรรมและการพัฒนาโครงการอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าสาธารณูปโภค ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าองค์กร Bluestone เป็นผู้นำด้านโปรแกรมการจัดการ

ด้านอุปสงค์ (DSM) สำหรับองค์กรการค้าและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Bluestone ได้รับเงินจูงใจด้านสาธารณูปโภคหลายล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้าของ

บริษัท โดยการพัฒนาและดำเนินการหลายร้อยโครงการ HVAC แสงสว่าง และกระบวนการอนุรักษ์พลังงาน Bluestone ได้ทำงานร่วมกับบริษัทมากมาย เช่น American Airlines, Biogen Idec, Genesis Management Group และ Stop & Shop Supermarket Company

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่http://www.bluestoneenergy.comเกี่ยวกับ Insports

เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และเป็นที่ตั้งของสนามหญ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของคอนเนตทิคัต Insports Trumbull เป็นศูนย์นันทนาการหลายประเภทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยสำหรับการเล่นลีก ค่ายและโปรแกรมเยาวชน ผู้เล่นสามารถเข้าถึงฟุตบอล ลาครอส ฟุตบอล เบสบอล/ซอฟต์บอล กีฬาฮอกกี้

รักบี้ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และเกมโซเชียลในสถานประกอบการกีฬาในร่มชั้นนำของคอนเนตทิคัต ด้วยความมุ่งมั่นที่เหนือชั้นในการค่านิยมครอบครัวบันเทิงปราดเปรียว, วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมของชุมชน Insports ให้เป็นหนึ่งในลำกล้องพื้นที่แข็งแรงสูงสุดและบรรยากาศกีฬาที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่http://www.insportscenters.com

CIT มอบเงิน 35 ล้านดอลลาร์แก่ Central States Tower06 พฤศจิกายน 2556 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก & วีตัน, อิลลินอยส์–( BUSINESS WIRE )– 25 ต.ค. CIT Group Inc. (NYSE:CIT) cit.comผู้ให้บริการชั้นนำด้านการจัดหาเงินทุนแลบริการให้คำปรึกษา

แก่ธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทในตลาดระดับกลาง ประกาศว่าCIT Corporate Financeมอบวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Central States Tower II, LLC (CST II) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอิสระชั้นนำและผู้พัฒนาหอคอยสื่อสารไร้สายและบริษัทในเครือ Sweetwater Capital, LLC และ Viridian Investment Partners, LP

“บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหอคอย ประสบการณ์การดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานกับผู้ให้บริการระบบไร้สาย ในการสร้างหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอทาวเวอร์คุณภาพสูงที่สุด”

ทวีตนี้ธุรกรรมดังกล่าวทำให้ CST II สามารถรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ และจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างและพัฒนาอาคารใหม่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา การจัดหาเงินทุนนั้นจัดทำโดยCIT Bankซึ่งเป็นธนาคารในเครือของ CIT ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯ เงื่อนไขการทำธุรกรรมไม่ได้รับการเปิดเผย

“ครั้งแรกที่เราให้เงินสนับสนุน Central States Tower ซึ่งเป็นบริษัทรุ่นก่อนให้กับ CST II ในปี 2550 และยินดีที่จะขยายความสัมพันธ์ของเรากับ Central States Tower, Sweetwater Capital และ Viridian Investment Partners ด้วยธุรกรรมใหม่นี้” Roger Fong ผู้อำนวยการCIT

Corporate กล่าว การเงิน, การสื่อสาร, บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ “บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการยกระดับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหอคอย ประสบการณ์การดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานกับผู้ให้บริการระบบไร้สาย ในการสร้างหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอทาวเวอร์คุณภาพสูงที่สุด”

Brian Meier ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Central States Tower II กล่าวว่า “การใช้ข้อมูลไร้สายและวิดีโอที่เพิ่มขึ้นยังคงกระตุ้นความต้องการทาวเวอร์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจำเป็นต้องมีไซต์เซลล์จำนวนมากขึ้น ในตำแหน่งไซต์ที่หนาแน่นขึ้น เพื่อจัดการกับการรับส่งข้อมูล เรามีความสัมพันธ์ที่

แน่นแฟ้นกับ CIT และชื่นชมความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและความสามารถในการจัดหาความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างและเงินทุนผ่านธุรกรรมนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทของเราเติบโตต่อไป”

William Marraccini หุ้นส่วนของ Sweetwater Capital กล่าวว่า “ความต้องการเสาสัญญาณมาจากความต้องการด้านความจุของเครือข่ายไร้สาย แม้ว่าการเติบโตของสมาชิกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณ แต่การเติบโตที่แข็งแกร่งของปริมาณการใช้ข้อมูลมือถือก็เป็นผู้นำในการผลักดัน ในฐานะพันธมิตรที่

ทรงคุณค่าและเชื่อถือได้ การจัดหาเงินทุนจาก CIT นี้จะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการเติบโตของ Central States Tower II และช่วยให้บริษัทวางตำแหน่งให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”หมายเหตุบรรณาธิการ:

ดูวิดีโอภาพรวมองค์กรของ CIT ( cit.com/corporatevideo ) ที่แสดงการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ตลาดกลาง และภาคการขนส่ง ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์บนLinkedInบนYouTube และFacebook บุคคลที่สนใจในการรับข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรสามารถลงทะเบียนได้ที่cit.com/newsalerts หรือสมัครรับฟีด RSS ที่cit.com/rss

เกี่ยวกับ เซ็นทรัล สเตทส์ ทาวเวอร์Central States Tower, LLC ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 เป็นผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการเสาสื่อสารไร้สายอิสระชั้นนำ centralstatestower.comเกี่ยวกับ Sweetwater Capital

Sweetwater Capital, LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นบริษัทการลงทุนในภาคเอกชนที่ลงทุนในธุรกิจบริการโดยมีแหล่งรายได้ที่เกิดซ้ำซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย sweetwatercg.comเกี่ยวกับ Viridian

Investment PartnersViridian Investment Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยเป็นกองทุนมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหามูลค่าเพิ่มของ

ทุนหลักผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทเอกชน Viridian มุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม รวมถึงศูนย์ข้อมูลและหอคอย viridianinvestmentpartners.comเกี่ยวกับ CIT Corporate Finance

CIT Corporate Finance ให้บริการสินเชื่อ ลีสซิ่ง และบริการทางการเงินและการให้คำปรึกษาอื่นๆ แก่ธุรกิจขนาดเล็กและตลาดระดับกลาง โดยมุ่งเน้นที่

อุตสาหกรรมเฉพาะ ได้แก่ ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การสื่อสาร พลังงาน ความบันเทิง การเล่นเกม การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้านอาหาร การค้าปลีก กีฬาและสื่อ cit.com/corporatefinanceเกี่ยวกับ CIT Bank

CIT Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 (สมาชิก FDIC, Equal Housing Lender) เป็นสาขาย่อยของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาของ CIT Group Inc. (NYSE: CIT) ให้บริการสินเชื่อและลีสซิ่งแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ตลาดกลาง และภาคการขนส่ง ผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตBankOnCIT.com CIT Bank

เสนอชุดตัวเลือกการออมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2013 มีเงินฝากประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์และสินทรัพย์เกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ cit.com/CITBank

เกี่ยวกับ CIT (NYSE: CIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2451 เป็นบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินที่มี สินทรัพย์ทางการเงินและการให้เช่ามากกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์ ให้บริการด้านการเงิน ลีสซิ่ง และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและลูกค้าในกว่า 30 อุตสาหกรรม CIT รักษาตำแหน่งผู้นำในการให้กู้ยืมเงินกลางตลาด , แฟ , สิน

เชื่อรายย่อย , การบินและอวกาศ , อุปกรณ์ และรถไฟลีสซิ่งและการเงินของผู้ขาย CIT ดำเนินการCIT Bank (สมาชิก FDIC) ซึ่งเป็นสาขาย่อยของธนาคารหลัก ซึ่งผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตBankOnCIT.comเสนอชุดตัวเลือกการออมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย cit.com

ติดต่อCIT MEDIA RELATIONSC. Curtis Ritter, 973-740-539ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กCurt.Ritter@cit.comหรืMatt Klein, 973-597-202รองประธานฝ่ายสื่อสัมพันธMatt.Klein@cit.coหรืCIT INVESTOR RELATIONS Ken Brause, 212-771-965รองประธานบริหาKen.Brause@cit.com

นักวิเคราะห์โครงการบลูทู ธ?เทคโนโลยีสมาร์ทเพื่อนำไปสู่ตลาดบ้านอัตโนมัติ
Wireless Home ตามเส้นทางของตลาดกีฬาและฟิตเนส ตอบรับ Bluetooth Smart เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

06 พฤศจิกายน 2556 08:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกเคิร์กแลนด์, วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์)–ดูเหมือนว่าเทคโนโลยี Bluetooth Smart ได้กลายเป็นตัวเลือกการเชื่อมต่อไร้สายอย่างแท้จริงในชั่วข้ามคืนสำหรับอุปกรณ์กีฬาและฟิตเนส เช่น บาสเก็ตบอล 94Fifty, Fitbit Force และนาฬิกา

อัจฉริยะ Basis Nike, Adidas และแม้แต่ Garmin แทนที่โซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้วย Bluetooth Smart เนื่องจากใช้พลังงานต่ำ ต้นทุนต่ำ ช่วง และแพร่หลายที่ไม่มีใครเทียบได้ และเปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ฟิตเนสสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้และการนำโซลูชันไร้

สายที่ได้มาตรฐานไปใช้ควบคู่กัน Bluetooth SIG พร้อมด้วยนักวิเคราะห์หลักหลายคนคาดการณ์ว่าตลาด Home Automation จะเป็นตลาดถัดไปที่จะหันมาใช้ Bluetooth Smart ABI Research คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี Bluetooth Smart จะมีการเติบโตสูงสุดในตลาดสมาร์ทโฮม

“บ้านอัจฉริยะถือเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่หากต้องการเปลี่ยนจากตลาดเฉพาะไปสู่กระแสหลัก คุณต้องมีเทคโนโลยีไร้สายที่ได้มาตรฐานในการเชื่อมต่อล็อค ไฟ และเทอร์โมสตัทกับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และพีซีที่ผู้บริโภคมีอยู่แล้ว – เทคโนโลยีนั้นคือ Bluetooth ฉลาด”

ทวีตนี้เทคโนโลยี Bluetooth Smart มีรากฐานที่สำคัญอยู่แล้วในบ้านอัจฉริยะ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Bluetooth ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อค ไฟ ตัวควบคุมอุณหภูมิ และผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านอีกมากมาย Apple, Microsoft และ Android ให้การสนับสนุน Bluetooth Smart แบบเนทีฟในระดับ

ระบบปฏิบัติการ ทำให้โทรศัพท์ แท็บเล็ต และพีซีหลายสิบล้านเครื่องพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในบ้านใหม่เหล่านี้ ประตูกับล็อคจากสิงหาคม , โกจิ , Lockitron และUniKey Kwikset Kevoสามารถล็อคและปลดล็อคโดยใช้มาร์ทโฟนเป็นกุญแจสำคัญใน การหรี่แสงและเฉดสีของหลอดไฟ

Bluetooth BulbและzSmart) อุณหภูมิ ( Emerson Blue Wireless Easy Install จาก White-Rodgers ) และแม้แต่ปลั๊กไฟที่ประเมินค่าไฟฟ้า ( MeterPlug ของ Stick-N-Find ) สามารถตรวจสอบและควบคุมผ่าน Bluetooth Smart

“บ้านอัจฉริยะถือเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่หากต้องการเปลี่ยนจากตลาดเฉพาะไปสู่กระแสหลัก คุณต้องมีเทคโนโลยีไร้สายที่ได้มาตรฐานในการเชื่อมต่อล็อค ไฟ และเทอร์โมสตัทกับโทรศัพท์ แท็บเล็ต และพีซีที่ผู้บริโภคมีอยู่แล้ว – เทคโนโลยีนั้นคือ Bluetooth ฉลาด” Suke Jawanda,

Bluetooth SIG CMO กล่าว “บลูทูธไม่เพียงแต่อนุญาตให้มีโซลูชั่นแบบบูรณาการจากผู้ให้บริการ เช่น บริษัทเคเบิลและมือถือเท่านั้น แต่ยังให้ทางเลือกแก่

ผู้บริโภคในการนำอุปกรณ์ที่พวกเขาเลือกมาสู่สมาร์ทโฮม เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกันอย่างแท้จริง แต่ Bluetooth Smart ทำให้เราทุกคน ทั้ง OEM ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค บนเส้นทางที่ถูกต้องสู่ความเป็นจริงของบ้านอัจฉริยะ”

ความพร้อมใช้งานในวงกว้างของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซีที่รองรับ Bluetooth Smart ช่วยเพิ่มความสะดวกในตัวในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ Bluetooth Smart กับอุปกรณ์ฮับที่ผู้บริโภคมีอยู่แล้ว ABI Research รายงาน คาดว่าการจัดส่งอุปกรณ์ Bluetooth Smart จะสูงถึงหนึ่งพันล้านเครื่องต่อปีในอีกห้าปีข้างหน้า เนื่องจากผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น ผู้ผลิตในตลาดระบบอัตโนมัติในบ้าน มองเห็นความเรียบง่ายและความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดด้วย Bluetooth รายงาน ABI Research

Dan Shey ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการวิจัยของ ABI กล่าวว่า “อุปกรณ์ Hub เป็นตัวขับเคลื่อนระยะแรกของการเติบโตของ Bluetooth และเซ็นเซอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth Smart จะผลักดันคลื่นลูกที่สองของการเติบโต “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เปิดใช้งาน Bluetooth รวมถึงสมาร์ทโฟน

แท็บเล็ต และแล็ปท็อปเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของ Bluetooth ในระบบอัตโนมัติภายในบ้าน อุปกรณ์เหล่านี้ยังทำหน้าที่ในการจัดการและโต้ตอบกับระบบอัตโนมัติในบ้าน”

เมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่อในบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ การตรวจสอบและควบคุมแอปพลิเคชันจะต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกตเวย์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth สามารถให้ได้ Esensorsบริษัทพัฒนาเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งเพื่อพัฒนาเกตเวย์อินเทอร์เน็ตสำหรับเซ็นเซอร์

Bluetooth Smart ขั้นตอนต่อไปในระบบอัตโนมัติในบ้านคือการย้ายความเข้ากันได้ของ Bluetooth Smart ไปยังเกตเวย์อื่นๆ ที่คุ้นเคย เช่น เราเตอร์

และกล่องรับสัญญาณ เกตเวย์เหล่านี้จะให้การเชื่อมต่อ การตรวจสอบ และการควบคุมเซ็นเซอร์อัจฉริยะ Bluetooth แบบใช้ในบ้านอย่างต่อเนื่องในล็อคประตู ไฟ หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆสนับสนุนคำคมPhil Dumas ประธาน UniKey Technologies, Inc

“การรวมประโยชน์ของ Bluetooth Smart และเทคโนโลยีมือถือเข้าด้วยกัน และโดยไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ดั้งเดิม เรากำลังเปลี่ยนโฉมล็อคที่ประตูหน้าของ

คุณและวิธีที่คุณโต้ตอบกับมันในขณะที่ยังคงให้การปกป้องและความปลอดภัยสูงสุดแก่บ้านของคุณ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ”Darold Wobschall ประธานบริษัท Esensors, Inc.

“เป้าหมายของเซ็นเซอร์คือการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดเซ็นเซอร์ดิจิทัลแบบมีสายและไร้สายอัจฉริยะด้วยความสามารถด้านเครือข่ายมาโดยตลอด เกตเวย์อินเทอร์เน็ตสำหรับเซ็นเซอร์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth Smart คือกุญแจสำคัญถัดไปในการทำให้อาคารอัจฉริยะ สมาร์ทกริด และอินเทอร์เน็ตของสิ่ง

ต่างๆ มีชีวิต และด้วยการกำหนดค่าอัตโนมัติ ช่วงที่ดี การบริโภคที่ลดลง และต้นทุนต่ำ Bluetooth Smart เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการ สำหรับแอปพลิเคชั่นเซ็นเซอร์ไร้สายจำนวนมากที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นจริง”

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth?เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เป็นมาตรฐานไร้สายระดับโลก ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขยายออกไป และทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของโลกที่เชื่อมต่อ Bluetooth Smart ผ่านแพลตฟอร์มที่อัปเดตได้และใช้พลังงานต่ำ สร้าง

โอกาสใหม่ๆ ในการใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค พีซี ยานยนต์ สุขภาพและฟิตเนส และอุตสาหกรรมบ้านอัจฉริยะ ด้วยการจัดส่งอุปกรณ์มากกว่า 2 พันล้านเครื่องต่อปี บลูทูธจึงเป็นเทคโนโลยีไร้สายที่นักพัฒนา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคทั่วโลกเลือกใช้ Bluetooth

SIG ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทสมาชิกกว่า 19,000 แห่งทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ และแนะนำเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www .บลูทูธ . com

ติดต่อAmericaINK Public RelationBlair Poloskey, +1-512-382-898blair@ink-pr.coหรืEurope, Middle East, AfricRocket CommunicationRussell Lindsey, +44 (0) 845-3707-02bluetoothsig@rocketcomms.neหรืAsia-PacifiCHINElite PR Consultants

Beijing Co., LtCoco Diao, +86-0-6418-4168 ต่อ 804diaobing@elitepr.coหรือJAPAActio, IncSeiji Arimoto, +81-3-5771-642sig@actioinc.jpหรืKOREStrategic Marketing and Communications, IncHarry Yoon, +82-2-3445-

323harry@oksmc.co.kหรืTAIWAApex Communications ที่ปรึกษZoe Chuang, 886-2-7718-7777 ext. 51zoe@apexpr.com.twโทรหาแฟนฟุตบอลของวิทยาลัย: โรงแรมแฮมป์ตันขอเชิญคุณแบ่งปันประเพณีของวิทยาลัยที่ไม่เหมือนใครผู้บริโภคยื่นข้อเสนอเพื่อลุ้นรับตั๋วเกมและการเข้าพักในโรงแรม Tony Dorsett ตำนานฟุตบอลไฮไลท์รายการโปรดของเขา

MCLEAN, Va.–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Hampton Hotels นำตำนานฟุตบอล ชุมชนบล็อกด้านกีฬา และแฟน ๆ มารวมกันเพื่อให้การเดินทางของพวกเขาไปยังเมืองวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งกันอย่างเต็มที่ เกมที่แฟนๆ เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดของฤดูกาล แบรนด์ระดับโลกของฮิลตัน เวิลด์

ไวด์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมราคากลางๆ กว่า 1,900 แห่งของ Hampton Inn, Hampton Inn & Suites และโรงแรมแฮมป์ตัน บาย ฮิลตัน เปิดตัวโปรแกรม Hamptonality Moments College Football Hampton ร่วมมือกับอดีตผู้เล่น NFL และ Tony Dorsett* ผู้ชนะไฮส์มัน และชุมชนบล็อกกีฬาSB Nationเพื่อเฉลิมฉลองเมืองฟุตบอลของวิทยาลัยและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่พวกเขารู้จัก

“ตั้งแต่ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไปจนถึงการชุมนุมในยามดึกและงานเลี้ยงท้ายรถ แฟนฟุตบอลวิทยาลัยรู้ดีว่าทุกสิ่งสามารถทำให้เกมการเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์น่าจดจำได้ เราชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สร้างช่วงเวลาเหล่านี้กับแขกของเราที่อยู่กับเราทั่วประเทศในขณะที่พวกเขาสนับสนุนทีมของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์”

ทวีตนี้“ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าฟุตบอลวิทยาลัยในช่วงสุดสัปดาห์” โทนี่ ดอร์เซตต์ อดีตนักวิ่งคนหนึ่งซึ่งนำทีมของเขาไปสู่การแข่งขันฟุตบอลระดับวิทยาลัยในปี 1976 “ทั้งในช่วงเวลาที่ผมเป็นนักเตะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ในฐานะแฟนบอล ผมได้ชื่นชมความภาคภูมิใจในวิทยาลัยเหล่านี้ เมืองต่าง ๆ มีประเพณีที่

เป็นเอกลักษณ์ ด้วยที่ตั้งมากมาย เป็นเรื่องดีที่รู้ว่า Hampton เสนอที่พักราคาประหยัดและสะดวกสบายให้กับแฟน ๆ เช่นฉันเมื่อเดินทางไปสนับสนุนทีมโปรดของฉัน”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีฟุตบอลของวิทยาลัย Hampton ได้ส่งบล็อกเกอร์ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SB Nation ไปยังเมืองวิทยาลัยหกแห่งต่อไปนี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดสัปดาห์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและแฟนฟุตบอล:

แอน อาร์เบอร์ มิชิแกนโคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนโคลัมบัส โอไฮโพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีสแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีทัสคาลูซา, อลาบามา

“Hampton ให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองช่วงเวลาเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความแตกต่างครั้งใหญ่” Judy Christa-Cathey รองประธานฝ่ายการตลาด แบรนด์บริการที่มุ่งเน้นที่ Hilton Worldwide กล่าว “ตั้งแต่ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไปจนถึงการชุมนุมในยามดึกและงานปาร์ตี้ที่ประตูท้ายรถ แฟนฟุตบอล

วิทยาลัยรู้ดีว่าทุกสิ่งสามารถทำให้เกมการเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์น่าจดจำได้ เราชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สร้างช่วงเวลาเหล่านี้กับแขกของเราที่อยู่กับเราทั่วประเทศในขณะที่พวกเขาสนับสนุนทีมของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์”

พร้อมกับการดูรายละเอียดการเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์แฟนฟุตบอลพิเศษและนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าร่วมการสนทนาและเพิ่มประเพณีของตัวเองและชื่นชอบจุดร้อนในท้องถิ่นเพื่อเส้นทางบล็อกโดยการเยี่ยมชมแฮมป์ตันที่ Facebookหน้า แฟนฟุตบอลวิทยาลัยยังสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอของประเพณี

ฟุตบอลวิทยาลัยได้โดยใช้แฮชแท็ก #HamptonalityMoments บน Facebook, Twitter, Google+ หรือ Instagram เพื่อลุ้นรับรางวัลห้องพักฟรีหรือตั๋วเกม (ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง) อย่าลืมไปที่ SB Nation เพื่อดูกำหนดการเดินทางสุดท้ายและอ่านทั้งหมดเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของบล็อกเกอร์ที่พบกับประเพณีฟุตบอลวิทยาลัยรูปแบบใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม Hampton กรุณาเยี่ยมชมnews.hampton.com หรือwww.hampton.com

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการแข่งขัน โปรดไปที่http://hamptonpromotion.com/Hamptonality-Moments-Family-Huddle-Rules.pdเกี่ยวกับ Hampton Hotels

แบรนด์ Hampton Hotels ซึ่งรวมถึง Hampton Inn, Hampton Inn & Suites และ Hampton by Hilton เป็นผู้นำที่ได้รับรางวัลในกลุ่มโรงแรมราคาปานกลาง โดยให้บริการนักเดินทางที่ใส่ใจในคุณค่าและมีคุณภาพ ด้วยที่พักกว่า 1,900 แห่ง รวมห้องพักมากกว่า 186,000 ห้องใน 14 ประเทศและเขต

การปกครอง Hampton Hotels เป็นส่วนหนึ่งของ Hilton Worldwide บริษัทผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก โรงแรมใน Hampton ทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและวัฒนธรรมการบริการที่เป็นมิตร ซึ่งกำหนดเป็น “Hamptonality” ซึ่งให้บริการโดยสมาชิกในทีมกว่า 50,000 คน และสนับสนุนโดย

Hampton Guarantee? 100% ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยว ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ เช่น Wi-Fi ฟรีและอาหารเช้าร้อนๆ ฟรี และเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด เช่น Power Cubes แบบหลายหน่วยและ Hampton

Bed? อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมกับสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกทำให้ Hampton เป็นผู้นำในกลุ่มและ หนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก กรุณาเยี่ยมชมwww.hampton.com , http://news.hampton.com หรือwww.hamptonoffers.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อกับ Hampton Hotels

ทางออนไลน์ที่www.faceboook.com/Hampton , http://twitter.com/Hampton , + แฮมป์ตัน , http://www.instagram.com/Hamptonality หรือwww.youtube.com/Hamptonเกี่ยวกับฮิลตัน เวิลด์ไวด์

ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ เป็นบริษัทด้านการบริการชั้นนำระดับโลก ครอบคลุมกลุ่มที่พักตั้งแต่โรงแรมหรูและบริการเต็มรูปแบบไปจนถึงห้องสวีทสำหรับการเข้าพักระยะยาวและโรงแรมที่เน้นการบริการ เป็นเวลา 94 ปีแล้วที่ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ได้อุทิศตนเพื่อสานต่อประเพณีในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้เข้าพัก พอร์ตโฟลิ

โอของแบรนด์ระดับโลก 10 แบรนด์ของบริษัทประกอบด้วยโรงแรมที่ได้รับการจัดการ แฟรนไชส์ ??เจ้าของและให้เช่ามากกว่า 4,000 แห่ง และที่พักแบบแบ่งเวลา โดยมีห้องพักมากกว่า 665,000 ห้องใน 90 ประเทศและดินแดน รวมถึง Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels &

Resorts , Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, โรงแรม Embassy Suites, Hilton Garden Inn, โรงแรม Hampton, Homewood Suites by Hilton, โฮม2 สวีทส์ บาย ฮิลตัน และ ฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์ บริษัทยังจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่ได้รับรางวัล

Hilton HHonorsทีเอ็ม . เยี่ยมชมwww.hiltonworldwide.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อกับ Hilton Worldwide ได้ที่www.facebook.com/hiltonworldwide , www.twitter.com/hiltonworldwide , www.youtube.com/hiltonworldwide ,

www.flickr.com/hiltonworldwide และwww.linkedin .com/company/hilton-worldwide .Tony Dorsett เป็นผู้สนับสนุนแบบชำระเงินของ Hampton Hotels และ Hilton Worldwideไม่มียอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 วงเงิน 75 ล้านดอลลาร์พร้อมให้กู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เลเวอเรจสุทธิรวมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อที่ควบคุมวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโส อยู่ที่ 4.1 เท่า ณ

วันที่ 30 กันยายน 2556 เทียบกับ 3.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 องค์ประกอบอื่นๆ ของกระแสเงินสดในไตรมาสที่สามของปี 2556 ได้แก่ รายจ่ายฝ่ายทุนเงินสด 7.5 ล้านดอลลาร์ และเงินสดจ่ายสำหรับการเขียนโปรแกรม 7.9 ล้านดอลลารแนวโน้มธุรกิจ

บริษัทได้ให้ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสในอดีตสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและข้อมูลสำคัญอื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท บุคคลที่สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.com

บริษัทคาดว่ารายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2556 จะลดลงในช่วง 7% ถึง 9% (หรือ 14.7 ล้านดอลลาร์ถึง 17.7 ล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับรายรับสุทธิที่ 196.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็น ผลจากการบันทึกรายรับทางการเมืองของบริษัทในปี 2555 บนพื้นฐานสถานีเดียวกัน บริษัทคาดว่ารายรับสุทธิจะลดลง 16% เป็น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2555 เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีโฆษณาทางการเมืองที่สำคัญ

บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการขายตรง ทั่วไปและการบริหาร ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ผันแปร จะเพิ่มขึ้นในช่วง 20% ถึง 21% (หรือ 17.9 ล้านดอลลาร์ถึง 18.9 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบ เพื่อรายงานค่าใช้จ่าย 90.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่

สี่ของปี 2555 บนพื้นฐานสถานีเดียวกัน บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ SG&A โดยตรงจะเพิ่มขึ้นในช่วง 4% ถึง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2555

แนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดในปัจจุบันของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ไม่รวมรายการพิเศษ คาดว่าจะอยู่ในช่วงต่อไปนีไตรมาสที่สี่ของปี 25รายได้จากการออกอากาศสุท ถึง 156.0 ล้านเหรียญสหรรายได้เชิงโต้ตอบ $22.5 ถึง $23.5 ล้แลกเปลี่ยน/รายได้อื่น2.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
\
รายได้สุทธิทั้งหมด178.5 ถึง 181.5 ล้านดอลลาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและขายตรง ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร(1108.0 ถึง 109.0 ล้านดอลลาร์
ค่าชดเชยตามส่วนแบ่งที่ไม่ใช่เงินสดของสถาน0.5 ล้านเหรียญสหรัค่าตัดจำหน่ายสิทธิโครงกา6.0 ถึง 7.0 ล้านเหรียญสหรัการจ่ายเงินสดสำหรับการเขียน
LIN Media LLC ประกาศผลไตรมาส 3 ปี 2556
06 พฤศจิกายน 2556 07:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2556 LIN Media LLC (“LIN Media” หรือ “บริษัท”) (NYSE:LIN) ซึ่งเป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 23% เป็น 163.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 133.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555
รายรับในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงรายรับจากการโฆษณาในท้องถิ่นสุทธิ รายรับจากค่าธรรมเนียมการยินยอมให้ส่งซ้ำ และรายรับจากเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ เพิ่มขึ้น 44% เป็น 105.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 73.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555

รายรับสุทธิของประเทศเพิ่มขึ้น 26% เป็น 32.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 26.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555
รายได้เชิงโต้ตอบ ซึ่งรวมถึงรายได้จาก LIN Digital, Nami Media, Inc., Dedicated Media, Inc. และ HYFN, Inc. เพิ่มขึ้น 81% เป็น 19.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 10.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555

รายรับทางการเมืองสุทธิอยู่ที่ 2.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 20.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555
รายได้จากการดำเนินงานลดลง 48% มาอยู่ที่ 23.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 44.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555
รายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 2.63 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ 2.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายการพิเศษ เทียบกับ 0.36 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2555 ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Vincent L. Sadusky ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2556 ว่า: “เราประสบความสำเร็จอีกไตรมาสหนึ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากธุรกิจดิจิทัลของเราและค่าธรรมเนียมสมาชิกทีวีแบบเสียค่าบริการ และยอดขายในช่วงเวลาหลัก

ของเรายังคงได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง หากไม่รวมรายรับทางการเมืองที่บันทึกและประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2555 รายได้จากโฆษณาหลักเพิ่มขึ้น 3% จากฐานสถานีเดียวกันในไตรมาสที่สาม เมื่อมองไปข้างหน้า กลยุทธ์ระยะยาวของเราและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการโฆษณาแบบหลายหน้าจอที่เป็นนวัตกรรมของเราทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในช่วงที่เหลือของปี 2013 และปีการเมืองข้างหน้า”

ไฮไลท์การดำเนินงาน

ยอดขายหลักตามเวลาท้องถิ่นและระดับประเทศซึ่งไม่รวมการขายเวลาทางการเมือง เพิ่มขึ้น 31% ในไตรมาสที่สามของปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555

หมวดหมู่ยานยนต์ ซึ่งคิดเป็น 27% ของยอดขายโฆษณาในประเทศและระดับประเทศในไตรมาสที่สามของปี 2556 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2555 และเพิ่มขึ้น 4% จากสถานีเดียวกัน ไม่รวมการประมาณการของการโฆษณายานยนต์โอลิมปิกที่เพิ่มขึ้นใน 2555.

ตามรายงาน Media Metrix ประจำเดือนกันยายน 2556 ของ comScore ระบุว่าเดสก์ท็อปที่ไม่ซ้ำกันของบริษัทมีผู้เข้าชมถึง 78 ล้านคนที่ไม่ซ้ำกันในสหรัฐฯ ซึ่งเข้าถึงได้มากกว่า 35% ของผู้ชมอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด(1) และเครือข่ายโฆษณาของบริษัท LIN Digital ติดอันดับหนึ่งใน 30 เครือข่ายโฆษณายอดนิยม และเครือข่ายวิดีโอ 20 อันดับแรก (2)

ตามรายงาน Multi-Platform Media Metrix ของ comScore ประจำเดือนกันยายน 2556 ระบุว่า 87% ของเว็บไซต์และคุณสมบัติมือถือของบริษัทในตลาดที่วัด comScore เป็นอันดับที่หนึ่งหรือสองในตลาดท้องถิ่นสำหรับการมีส่วนร่วมโดยรวม เทียบกับคู่แข่งการออกอากาศในท้องถิ่นที่วัดโดยบริษัท (3)

ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2556 HYFN ซึ่งเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่ให้บริการเต็มรูปแบบของบริษัท ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย HYFN8 และบริษัทการตลาดบนมือถือของบริษัท LIN Mobile ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนมือถือ SynergyMap และชุดโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย HTML5 หลินวัน?
รายการพิเศษสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการเสมือน และองค์ประกอบอื่น ๆ ของกระแสเงินสดในเว็บไซต์ที่สถานที่เดียวกัน ผู้สนใจควรไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของwww.linmedia.com .แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ “Business Outlook” รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ

ปีพ.ศ. 2477 บริษัทใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้บนสมมติฐาน ความรู้ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคต แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถให้การรับรองใด ๆ ได้ว่า

สมมติฐานและความคาดหวังเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเติบโตของการโฆษณาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในการโต้ตอบ การชดเชยเครือข่าย การแลกเปลี่ยนและรายได้

อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานโดยตรง การขาย ทั่วไปและการบริหาร การตัดจำหน่ายสิทธิ์โปรแกรมและค่าใช้จ่ายขององค์กร และรายการเงินสด ค่าใช้จ่ายทุนเงินสด ดอกเบี้ยเงินสดและค่าตัดจำหน่ายเงินต้น การชำระภาษีเงินสด และอัตราภาษีที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง ความ

ไม่แน่นอน และสมมติฐานต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การคาดการณ์และสมมติฐานเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรือแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ข้อจำกัดในการดำเนินงานของบริษัทอัน

เป็นผลจากการเป็นหนี้ของบริษัท เหตุการณ์ระดับโลกหรือระดับท้องถิ่นที่อาจขัดขวางการออกอากาศทางโทรทัศน์ การอ่อนตัวของตลาดโฆษณาในประเทศ การควบรวมกิจการของผู้โฆษณาระดับชาติและระดับท้องถิ่น และตลาดตัวแทนขายระดับประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และการรวมธุรกิจ

ที่ได้มา; การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมโทรทัศน์ การให้คะแนน และการวัดผลการรับชมเชิงพาณิชย์ การเพิ่มขึ้นของข่าวและต้นทุนการเขียนโปรแกรมรวม และรายจ่ายฝ่ายทุน การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการเข้าร่วมเครือข่ายโทรทัศน์และข้อตกลงยินยอมในการส่งซ้ำ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล การ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 LIN TV Corp. ซึ่งเป็นบริษัทในเดลาแวร์ (“LIN TV”) ได้ควบรวมกิจการกับ LIN Media ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในเดลาแวร์และบริษัทในเครือของ LIN TV ทั้งหมด โดยที่ LIN Media ยังคงเป็นผู้รอดชีวิตต่อไป นิติบุคคล (“การควบรวมกิจการ”) ตามข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยและระหว่าง LIN TV และ LIN Media การควบรวมกิจการทำให้กิจการที่รอดตายได้รับการจัด

ประเภทเป็นหุ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง และการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทถือเป็นการชำระบัญชีของ LIN TV เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง ส่งผลให้ LIN TV ขาดทุนในจำนวน 100 แห่ง % สัดส่วนการถือหุ้นใน LIN Television Corporation (“LIN Television”)

ที่จุดสิ้นสุดของการควบรวมกิจการ LIN TV ตระหนักถึงการสูญเสียเงินทุนประมาณ 344 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ภาษีในหุ้นของ LIN Television กับมูลค่าตลาดยุติธรรมของหุ้นดังกล่าว ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2013 ทุนนี้ ขาดทุนและขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิที่มีอยู่ใช้เพื่อชดเชยส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายกิจการที่รับรู้ในธุรกรรมการขายร่วมทุนเมื่อต้นปีนี้ และเป็นผลให้ในระหว่างไตรมาสที่สาม บริษัทรับรู้เงินสดประหยัดภาษีเงินได้ประมาณ 132.5 ล้านดอลลาร์และเงินสดคงเหลือ ภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายร่วมทุน 30.5 ล้านดอลลาร์ (ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนของเราที่ 48 ล้านดอลลาร์) จากผลประโยชน์ภาษีเงินได้ทั้งหมด บริษัทได้รับเงินจำนวน 124 ดอลลาร์

การกลับรายการค่าเผื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 หลังจากประเมินความสามารถในการกู้คืนผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิยกมาบางส่วนแล้ว บริษัทได้ข้อสรุปว่าไม่จำเป็นต้องใช้ค่าเผื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 18.2 ล้านดอลลาร์อีกต่อไป และได้กลับรายการค่าเผื่อการประเมินมูลค่าซึ่งส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง 18.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

สามเดือนสิ้นสวันที่ 30 กันยายน 25เก้าเดือนสิ้นสวันที่ 30 กันยายน 25(เป็นล้ารายได้สุทธิไม่รวมรายการพิเศเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการควบรวมกิจกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการกลับรายการค่าเผื่อการประเมินมูลงา14653.งบดุลที่สำคัญและรายการกระแสเงินสด

ยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สุทธิจากเงินสด เท่ากับ 914.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 843.9 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดไม่จำกัดและยอดคงเหลือเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 27.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 46.3 ล้านดอลลาร์ ของวันที่ 31 ธันวาคม 2555

แข่งขัน; แทงบาคาร่า ฤดูกาล ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีwww.linmedia.comหรือที่ www.sec.gov ) ซึ่งรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยการอ้างอิง บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ หลิน มีเดีย

LIN Media เป็นบริษัทมัลติมีเดียในท้องถิ่นที่ดำเนินการหรือให้บริการสถานีโทรทัศน์ 43 สถานีและช่องดิจิตอล 7 ช่องในตลาด 23 แห่งในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยเว็บไซต์ แอพ และผลิตภัณฑ์มือถือที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นเอกลักษณ์บนหน้าจอต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น .

สถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งสูงของ LIN Media นำเสนอข่าวท้องถิ่นและเรื่องราวชุมชนที่สำคัญพร้อมกับรายการกีฬาและความบันเทิงที่ติดอันดับสูงสุดให้กับ 10.5% ของบ้านโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานด้านสื่อดิจิทัลของ LIN Media มุ่งเน้นไปที่สื่อที่เกิดขึ้นใหม่และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบซึ่งนำเสนอโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานและแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ LIN Media มีการซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ “LIN”

ส่วนของสมาชิก LIN Media LLC (ขาดดุล):
หุ้นสามัญประเภท A อนุญาต 100,000,000 หุ้น ออกแล้ว: 38,929,602 และ 35,672,528 หุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ โดดเด่น: 33,483,657 และ

30,724,869 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ\หุ้นสามัญประเภท B อนุญาต 50,000,000 หุ้น 20,901,726 และ 23,401,726 หุ้น ณ วันที่30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ ออกและคงค้าง แปลงเป็นจำนวนหุ้นที่เท่ากันของหุ้นสามัญประเภท A หรือหุ้นสามัญประเภท Cหุ้นสามัญคลาส C อนุญาต 50,000,000 หุ้น 2 หุ้น ณ วัน

ที่ 30 กันยายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สมัครเว็บบอล SBOBET แทงบาคาร่า ที่ออกและคงค้าง; แปลงเป็นจำนวนหุ้นของคลาส A . ได้เท่ากันหุ้นสามัญหุ้นทุนซื้อคืน 4,947,659 หุ้นของหุ้นสามัญประเภท A ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และหนี้สินรวม ดอกเบี้ยที่ไม่มีการควบคุมที่ไถ่ถอนได้ และส่วนของสมาชิก (ขาดดุล)งบกระแส